https://www.youtube.com/watch?v=ssigzBHaoGg&feature...
Mactopia님의 기기정보
입력된 기기 정보가 없습니다.
위치주소

https://www.youtube.com/watch?v=ssigzBHaoGg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=ssigzBHaoGg&feature=youtu.be" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=ssigzBHaoGg&feature=youtu.be' class='embedly-card'>https://www.youtube.com/watch?v=ssigzBHaoGg&feature=youtu.be" style="height: 401px;">https://www.youtube.com/watch?v=ssigzBHaoGg&feature=youtu.be

쉐도우 오브 더 툼 레이더


https://www.youtube.com/watch?v=xXKFw1itm7w&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=xXKFw1itm7w&feature=youtu.be" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=xXKFw1itm7w&feature=youtu.be' class='embedly-card'>https://www.youtube.com/watch?v=xXKFw1itm7w&feature=youtu.be" style="height: 401px;">https://www.youtube.com/watch?v=xXKFw1itm7w&feature=youtu.be

세키로: 쉐도우 다이 트와이스 (Sekiro)


https://www.youtube.com/watch?v=yQbW9gzlZdQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=yQbW9gzlZdQ&feature=youtu.be" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=yQbW9gzlZdQ&feature=youtu.be' class='embedly-card'>https://www.youtube.com/watch?v=yQbW9gzlZdQ&feature=youtu.be" style="height: 401px;">https://www.youtube.com/watch?v=yQbW9gzlZdQ&feature=youtu.be

다잉라이트 2


https://www.youtube.com/watch?v=X-3E_JbTS0w

https://www.youtube.com/watch?v=X-3E_JbTS0w" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=X-3E_JbTS0w' class='embedly-card'>https://www.youtube.com/watch?v=X-3E_JbTS0w" style="height: 401px;">https://www.youtube.com/watch?v=X-3E_JbTS0w

기어오브워 5


https://www.youtube.com/watch?v=vQsYqqro_AY

https://www.youtube.com/watch?v=vQsYqqro_AY" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=vQsYqqro_AY' class='embedly-card'>https://www.youtube.com/watch?v=vQsYqqro_AY" style="height: 401px;">https://www.youtube.com/watch?v=vQsYqqro_AY

https://www.youtube.com/watch?v=vQsYqqro_AY

https://www.youtube.com/watch?v=vQsYqqro_AY" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=vQsYqqro_AY' class='embedly-card'>https://www.youtube.com/watch?v=vQsYqqro_AY" style="height: 401px;">https://www.youtube.com/watch?v=vQsYqqro_AY

https://www.youtube.com/watch?v=8X2kIfS6fb8

https://www.youtube.com/watch?v=8X2kIfS6fb8" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=8X2kIfS6fb8' class='embedly-card'>https://www.youtube.com/watch?v=8X2kIfS6fb8" style="height: 401px;">https://www.youtube.com/watch?v=8X2kIfS6fb8

사이버펑크 2077


#vQsYqqro,#Sekiro,#트와이스,#쉐도우_다이,#ssigzBHaoGg


Mactopia's 도장 콜렉션

profile

3개의 댓글
191자
구글봉구 전 금방 질려서 유투브에서 게임하는 영상 구경하는 재... 전 금방 질려서 유투브에서 게임...

전 금방 질려서 유투브에서 게임하는 영상 구경하는 재미로 삽니다~

36자
Donkeydick 어후 다잉라이트 엄청 기대작입니다 게임상에서 밤이 ... 어후 다잉라이트 엄청 기대작입니...

어후 다잉라이트 엄청 기대작입니다 게임상에서 밤이 되면 진짜 살떨리죠 ㄷㄷ

41자