X86 통합검색
X86.CO.KR
100% 당첨매일매일 출석 도장 찍고 포인트 받아가세요
 • 제한 글쓴이가 전체공개한 글 입니다.
  민감글  
  좋아요0개  팔로우 0명 팔로잉 0명 싫어요0


  1차전때 3대0으로 레알마드리드가 이겨서.. 2차전은 쉽게 풀겟구나...햇는데..


  유벤투스가.. 3골이나 몰아쳐서.. 무지 쪼렷는데.. (연장도..생각...)


  인저리타임때 페널티 얻어서 호날두가 해결햇네요..


  어우..


  라모스의 빈자리가 이리도 클줄이야...


  여튼.. 레알마드리드 4강 진출!!!!!  #호날두,#라모스,#어우,#준결승_진출,#페널티,#연장,#생각,#풀겟

  와우! 인기글을 향해
  0%
  0%
  좋아요0개  팔로우 0명 팔로잉 0명 싫어요0
 • 동방불패v profile


 • 등록일 제목 조회 그룹 글 작성
  06.03 커맥 설치 업을 하시는 분들과 업자분들의 쪽지를 받은 분들 필독 207
  05.26 X86 인기인 배지 소개 및 글쓴이 보상 시스템 활용 4 195
  04.13  | iMessage | 4 168
  04.13  | iMessage | 6 2 144
  04.13  | iMessage | 2 1 117
  04.13  | iMessage | 1 70
  04.13  | iMessage | 6 173
  04.13  | iMessage | 4 110
  04.13  | iMessage | 3 280
  04.13  | 같이공유 | 11 168
  04.13  | iMessage | 3 92
  04.13  | 새소식 | 2 236
  04.13  | 새소식 | 1 1 102
  04.13  | iMessage | 3 116
  04.12  | iMessage | 3 1 211
  04.12  | 웹이슈 | 1 106
  04.12  | 웹이슈 | 5 126
  04.12  | 같이공유 | 1 111
  04.12  | 같이공유 | 40
  04.12  | iMessage | 9 1 118
  04.12  | iMessage | 5 155
  04.12  | 같이공유 | 4 1 81
  04.12  | iMessage | 8 2 150
  04.12  | iMessage | 2 1 116
  04.12  | 웹이슈 | 3 142
  04.12  | 웹이슈 | 2 107
  04.12  | 웹이슈 | 3 113
  04.12  | 웹이슈 | 3 72
  »»»  | iMessage | 1 97
  04.11  | 같이공유 | 8 127
  04.11  | iMessage | 11 1 238
  04.11  |  | iMessage | 17 5 251
  04.11  | iMessage | 18 1 416
  04.11  | 같이공유 | 7 108
  04.11  | iMessage | 7 140
  04.11  | iMessage | 1 98
  04.11  | 웹이슈 | 5 2 132
  04.11  | 웹이슈 | 1 2 65
  04.11  | iMessage | 3 98
  04.11  | iMessage | 2 2 131
  04.11  | iMessage | 5 1 89
  04.11  | iMessage | 3 2 264
  04.11  |  | iMessage | 8 3 137
  04.10  | 같이공유 | 6 159
  04.10  | iMessage | 3 84
  04.10  | iMessage | 1 102
  04.10  | 웹이슈 | 1 54
  04.10  | 웹이슈 | 66
  04.10  | iMessage | 4 88
  04.10  | 같이공유 | 1 47
  04.10  | 같이공유 | 67
  04.10  | 민감글 | 새소식 | 4 1 209
 • 서버에 요청 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오...