X86 Open로그인

추천하기 twitter 로그인 facebook 로그인 google 로그인 카카오 로그인 네이버 로그인
0
CPU
메인보드(노트북:제품명)
그래픽카드
OS 종류
부트로더
도움 된 댓글에는 추천필수
에러화면첨부파일

NVMe에 설치 후 재부팅 및 종료 후 다시 켰을시에 나타나는 에러 및 커널패닉 관련해서 문의 드립니다

 

Anonymous UUID:       8987E02A-4BE5-1FC6-BC52-5163613288ED

Tue May 31 20:16:12 2016

*** Panic Report ***
panic(cpu 0 caller 0xffffff8005fce5fa): Kernel trap at 0xffffff8005fc0e01, type 14=page fault, registers:
CR0: 0x000000008001003b, CR2: 0x0000000000000429, CR3: 0x000000001a4af000, CR4: 0x00000000003627e0
RAX: 0x0000000000000200, RBX: 0x0000000000000429, RCX: 0xffffff8035eb1db0, RDX: 0x0000000000000080
RSP: 0xffffff81f5ea3dc8, RBP: 0xffffff81f5ea3de0, RSI: 0x00000000c5691c00, RDI: 0x0000000000000429
R8:  0xffffff803511c800, R9:  0xffffff8034ec8ae8, R10: 0x0000000000000000, R11: 0x0000000000000001
R12: 0x0000000000000000, R13: 0x0000000000000001, R14: 0x0000000000000421, R15: 0x0000000000000421
RFL: 0x0000000000010002, RIP: 0xffffff8005fc0e01, CS:  0x0000000000000008, SS:  0x0000000000000010
Fault CR2: 0x0000000000000429, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x0, PL: 1

Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address
0xffffff81f5ea3a50 : 0xffffff8005edab12 
0xffffff81f5ea3ad0 : 0xffffff8005fce5fa 
0xffffff81f5ea3cb0 : 0xffffff8005fec463 
0xffffff81f5ea3cd0 : 0xffffff8005fc0e01 
0xffffff81f5ea3de0 : 0xffffff8005efb11c 
0xffffff81f5ea3e20 : 0xffffff8005efb41e 
0xffffff81f5ea3e40 : 0xffffff7f87927abc 
0xffffff81f5ea3e70 : 0xffffff7f87928f5b 
0xffffff81f5ea3eb0 : 0xffffff7f87928d90 
0xffffff81f5ea3ef0 : 0xffffff80064b50b6 
0xffffff81f5ea3f40 : 0xffffff80064b2f21 
0xffffff81f5ea3f80 : 0xffffff80064b3016 
0xffffff81f5ea3fb0 : 0xffffff8005fc9017 
      Kernel Extensions in backtrace:
         com.MinnowStor.NVMeGeneric(1.0)[27312503-CF2F-3E2B-8D8D-6E79177410C9]@0xffffff7f87923000->0xffffff7f8792ffff
            dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[D8216D61-5209-3B0C-866D-7D8B3C5F33FF]@0xffffff7f8672c000
            dependency: com.apple.iokit.IOStorageFamily(2.1)[DC1AAB7C-F417-3238-BB3F-2A5B84D67B90]@0xffffff7f8664c000

BSD process name corresponding to current thread: kernel_task
Boot args: nv_disable=1 

Mac OS version:
15F34

 

이러한 커널 패닉 로깅을 출력하는데 이 문제는 어떻게 해결할 방법이 없을까요?

자꾸 재부팅이나 전원을 껐다가 켰을때도 에러가 발생했다는 메세지와 함께 해당 로그를 조회할 수가 있으니, 여간 신경쓰이는게 아니네요;;

good poor
★ 글쓴이에게 고마우시면 커피한잔 후원(클릭) ★ 추천 정보가 입력되지 않았습니다.
twitter 공유 facebook 공유 googleplus 공유 카카오스토리 공유 네이버라인으로 공유

요쉐미팅 님의 Devices

CPU : Intel Core i5 6600 (3.3Ghz)

 

M/B : ASUS MAXIMUS VIII HERO

 

GPU : MSI NVIDIA Geforce GTX 950 2048MB

 

SSD : Samsung 830 128GB, Samsung SM951 256GB NVMe

 

HDD : WD 1TB Blue

 

WiFi : BCM94360CD Combo

★ 글쓴이에게 고마우시면 커피한잔 후원(클릭) ★ 추천 정보가 입력되지 않았습니다.
일반로그인 twitter 로그인 facebook 로그인 google 로그인 카카오 로그인 네이버 로그인
서버에 요청 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오...